Novi smerovi u vojnoj školi

U školu se prima 20 kandidata, odnosno po 10 za svaki novi smer, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Školovanje traje četiri godine, a nakon toga učenici se primaju u Vojsku Srbije u svojstvu civilnog lica - vojnog nameštenika.

Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu, udžbenici, školski pri­bor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja, a troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Srbije.

Potrebno je da mladići i devojke, koji žele da konkurišu, na vreme podnesu prijavu u centrima Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka.

Detaljna oba­ve­šte­nja u ve­zi sa kon­kur­som mo­gu se do­bi­ti u Sred­njoj struč­noj voj­noj školi (Pe­tra Čaj­kov­skog 2, Be­o­grad), na te­le­fo­ne: 011/3603-966, 011/3603-972 i 011/3603-655.

Najčitanije